Krótki Poradnik
dla klientów Kancelarii

Kancelaria w celu skutecznego zgłoszenia roszczenia w imieniu klienta, zajmuje się przygotowaniem sprawy od samego początku tj. od postępowania karnego.

Korzystając z naszych usług nie jesteście Państwo bezpośrednio zaangażowani w kontakty z zakładem ubezpieczeń. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem odszkodowania przeprowadzimy za Państwa. Możemy zapewnić, że Państwa udział w procesie likwidacji szkody zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Taka pomoc prawna w naszej ocenie pozwoli Państwu zaoszczędzić wiele czasu, jak i stresu związanego z nieustannym wracaniem do wypadku.

Kancelaria, aby mogła Państwa reprezentować w sprawie musi otrzymać od Państwa podpisane pełnomocnictwa.

Prosimy pamiętać, iż za osoby nieletnie oświadczenia woli składają ich opiekunowie prawni ( podpisują dokumenty ), zwykle rodzice. 
Aby można było uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę niezbędne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji.
Niepodważalnym jest fakt, iż zarówno w Państwa interesie jak i Kancelarii jest jak najszybsze zgromadzenie stosownych dokumentów.

Pamiętaj !

Jeżeli odczuwasz po wypadku dolegliwości nie zwlekaj z zasięgnięciem porady lekarskiej. Wykonaj też wszelkie zlecone badania i zabiegi.

Osoby uprawnione występujące o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę same są w stanie uzyskać część niezbędnej dokumentacji i to znacznie szybciej niż Kancelaria, ponieważ nie tylko pisemnie, ale osobiście mogą występować i odwiedzać organy ścigania (policję, prokuraturę ) placówki służby zdrowia, nie tracąc czasu na korespondencję, która czeka w takich instytucjach na jej otwarcie i przeczytanie, a następnie na odpowiedź.
Kancelaria po otrzymaniu dokumentów, a następnie po uzupełnieniu o inne dokumenty i informacje oraz sprecyzowaniu żądań, powołaniu podstaw prawnych i poglądów judykatury, wystąpi z tak przygotowanym materiałem do zakładu ubezpieczeń, a to pozwoli uzyskać adekwatne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę do rozmiaru doznanej szkody i krzywdy.

Poniżej prezentujemy kilka podstawowych zasad, które mogą w istotny sposób wpłynąć na skrócenie terminu oczekiwania na wypłatę odszkodowania.

1. na miejsce wypadku wezwać policję – spisana notatka z miejsca zdarzenia pozwoli uniknąć problemów z potwierdzeniem przez sprawcę okoliczności wypadku bądź też zmianę wyjaśnień.

2. świadków prosimy o pisemne potwierdzenie okoliczności wypadku

3. w oświadczeniu sprawcy wypadku nie powinno zabraknąć jego danych osobowych, numeru rejestracyjnego, numeru polisy oraz danych ubezpieczyciela.

4. sprawca zdarzenia w oświadczeniu, bądź policja w notatce, powinna wpisać imiennie wszystkich poszkodowanych i przedmioty, które uległy zniszczeniu.

5. szkody rzeczowe – sporządzamy dokumentację fotograficzną wszystkich uszkodzeń, zachowujemy oryginały faktur i rachunków za transport uszkodzonego pojazdu, parkingu itp.

6. szkody osobowe – zbieramy dokumentację medyczną z każdej placówki w której odbywało się leczenie powypadkowe, zbieramy oryginały faktur i rachunków potwierdzające koszty leczenia, w wypadku śmierci osoby najbliższej, wszelkie dokumenty potwierdzające koszty pogrzebu, nagrobka, stypy, odzieży.

Ważne!

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego niezależnie od tego czy ubiegamy się o zadośćuczynienie, czy staramy się o odszkodowanie za śmierć członka najbliższej rodziny, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

W związku z powyższym bardzo istotne jest kompletne opracowanie dokumentacji przed ich zgłoszeniem do zakładu ubezpieczeń.
Dlatego nasze działania szczególnie koncentrują się na właściwym udokumentowaniu wszystkich roszczeń, jakie możliwe są do uzyskania w konkretnej sprawie i które maksymalnie przyspieszą wypłatę świadczenia.
Wieloletnie doświadczenie oraz biegła znajomość prawa ubezpieczeniowego pozwala na skuteczną realizację wcześniej założonych celów.