W 2015 roku z polecenia wcześniejszego klienta, Kancelaria podjęła się prowadzenia sprawy Państwa W. o zadośćuczynienie po śmierci matki Pana W., która zginęła jako pasażerka busa w wypadku samochodowym na terenie Czech.

Ustalono szeroki krąg uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia: syna, synową, dwóch wnuków, a także siostry zmarłej w wypadku.

W postępowaniu przedsądowym w wyniku działań Kancelarii doszło do zawarcia ugody dotyczącej zadośćuczynienia dla syna zmarłej w kwocie 50.000 zł. Pozostałe sprawy, ze względu na bardzo niskie propozycje ze strony ubezpieczyciela Compensa S.A., zostały skierowane do sądów.

Po postępowaniu dwuinstancyjnym w 2018 roku, Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził na rzecz synowej kwotę 6.000 zł. zadośćuczynienia wraz z odsetkami kosztami procesu oraz po 22.000 zł. zadośćuczynienia dla wnuków. Należy zwrócić uwagę, że wyrok dotyczący przyznania zadośćuczynienia dla synowej jest jednym z precedensowych wyroków w takiej sprawie. Do tej pory ubezpieczyciele odmawiali wypłaty odszkodowania dla synowych, uzasadniając to faktem, że synowa nie należy do kręgu osób bliskich. Tylko dzięki właściwej argumentacji i determinacji naszej Kancelarii, stanowisko, że synowa mieszkająca razem z matką męża, tworzą razem rodzinę i należy do kręgu osób najbliższych, stąd też należy jej się zadośćuczynienie.

Podkreślenia wymaga fakt, że w podobnych sytuacjach dla wnuków ubezpieczyciele przyznają symboliczne kwoty zadośćuczynienia na poziomie 3-5 tysięcy złotych, dlatego zasądzenie kwot po 22.000 zł. jest niewątpliwym sukcesem Kancelarii.

W pozostałych sprawach, sądy zasądziły na rzecz dorosłych sióstr po 35.000 zł. zadośćuczynienia wraz z odsetkami z kosztami procesu.